Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Riley is between a and a hard place as he accidentally

Riley is between a and a hard place as he accidentally

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Riley is between a _______ and a hard place as he accidentally set up his doctor's appointment on the same day as his son's first soccer game at school.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

between a rock and a hard place (idiom): in a situation where you have to choose between two things, both of which are unpleasant (trong một tình huống mà bạn phải lựa chọn giữa hai điều, cả hai đều khó chịu) => tiến thoái lưỡng nan

Các phương án còn lại không kết hợp với “between” và “hard place” để tạo thành thành ngữ trên:

B. stone: đá (cuội)

C. ball: quả bóng

D. dirt: vết bẩn

Tạm dịch: Riley thì trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì anh ấy vô tình sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ của mình cùng ngày với trận đấu bóng đá đầu tiên của con trai mình ở trường.

Chọn A.

Ý kiến của bạn