Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

rm 35rm times rm 7      245 235 277 231 Giải chi tiếtC

rm 35rm times rm 7      245 235 277 231 Giải chi tiếtC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({rm{ }}35{rm{ }} times {rm{ }}7)     


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, ta nhân thừa số thứ hai lần lượt với các chữ số của thừa số thứ nhất từ phải qua trái.

Giải chi tiết:

Chọn A

Ý kiến của bạn