Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

rm 96rm rm 6 16 17 18 19 Giải chi tiếtChọn A

rm 96rm rm 6 16 17 18 19 Giải chi tiếtChọn A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({rm{ 9}}6{rm{ }}:{rm{ 6}})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt phép tính chia, rồi thực hiện tính để tìm ra thương.

Giải chi tiết:

Chọn A

Ý kiến của bạn