Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Robots have been widely used for repetitive work in the

Robots have been widely used for repetitive work in the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Robots have been widely used for repetitive work in the manufacturing process to reduce the cost of production.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng – từ trái nghĩa

Giải chi tiết:

A. diminish (v): giảm bớt, giảm dần

B. decrease (v): giảm

C. increase (v): tăng

D. eliminate (v): loại bỏ

=> reduce (v): giảm >< increase (v): tăng

Tạm dịch: Robot đã được sử dụng rộng rãi cho các công việc lặp đi lặp lại trong quá trình sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất.

Chọn C.

Ý kiến của bạn