Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Romeo and Juliet a tragedy written by William Shakespe

Romeo and Juliet a tragedy written by William Shakespe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Romeo and Juliet _______ a tragedy written by William Shakespeare.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn