Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn B =

Rút gọn B =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn B = frac{sqrt{x-2-2sqrt{x-3}}}{sqrt{x-3}-1}.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B = 1 khi x > 4

B = - 1 khi 3 ≤ x < 4.

Ý kiến của bạn