Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn các phân số 302527365472 Giải chi

Rút gọn các phân số 302527365472 Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn các phân số: (frac{{30}}{{25}};,,,,,frac{{27}}{{36}};,,,,,,frac{{54}}{{72}}).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số.


Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}frac{{30}}{{25}} = frac{{30:5}}{{25:5}} = frac{6}{5};,\frac{{27}}{{36}} = frac{{27:9}}{{36:9}} = frac{3}{4};,\frac{{54}}{{72}} = frac{{54:9}}{{72:9}} = frac{6}{8}=frac{3}{4}end{array})

Ý kiến của bạn