Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sản phẩm khi đốt cháy than C trong oxi dư là SO2 N2O Ca

Sản phẩm khi đốt cháy than C trong oxi dư là SO2 N2O Ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sản phẩm khi đốt cháy than (C) trong oxi dư là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của oxi.

Giải chi tiết:

PTHH: C + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2.

Đáp án D

Ý kiến của bạn