Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian: (1).

Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian: (1).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

(1). Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lập;

(2). Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn;

(3). Thành lập uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1). Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lập; (22/12/1944)

(2). Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn; (2/9/1945)

(3). Thành lập uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc. (13/8/1945)

=> Đáp án: A. 1,3,2  

Ý kiến của bạn