Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian 1. Bầu Quốc hội

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian 1. Bầu Quốc hội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian

1. Bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà

2. Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ

4. Thực dân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà (6/1/1946)

2. Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến (2/3/1946)

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ (8/9/1945)

4. Thực dân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn (22-23/9/1945)

                        => Đáp án: C. 3,4,1,2

Ý kiến của bạn