Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây FeSO4 F

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây FeSO4 F

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sắt có số oxi hóa +3 trong Fe(OH)3.

Đáp án D

Ý kiến của bạn