Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắt tác dụng với axit clohiđric Fe + HCl → FeCl2 + H2 N

Sắt tác dụng với axit clohiđric Fe + HCl → FeCl2 + H2 N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + HCl → FeCl2 + H2. Nếu có 2,8 gam sắt tham gia phản ứng thì thể tích H2 (đktc) thu được là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nFe  = mFe/MFe


PTHH: Fe + HCl → FeCl2 + H2


Theo PTHH: nHCl = nFe


⟹ VH2 = 22,4.nH2

Giải chi tiết:

nFe  = 2,8/56 = 0,05 mol

PTHH: Fe + HCl → FeCl2 + H2

Theo PTHH: nH2 = nFe = 0,05 mol

⟹ VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Đáp án B

Ý kiến của bạn