Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Sau chiến tranh lạnh“ dưới tác động của cuộc cách mạng khoa

“Sau chiến tranh lạnh“ dưới tác động của cuộc cách mạng khoa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Sau chiến tranh lạnh“ dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học  - kĩ thuật, các nước ra sức điểu chỉnh chiến lược với việc:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn