Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngoài thực dân Pháp c

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngoài thực dân Pháp c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngoài thực dân Pháp còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của Cách mạng Việt Nam?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn