Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ nghĩa tư bản còn gọi là

Sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ nghĩa tư bản còn gọi là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CNTB hiện đại là một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử phát triển của CNTB. Đó là CNTB độc quyền nhà nước với nhiều đặc trưng mới được thể hiện rõ nét từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và ngày càng phát triển.

Ý kiến của bạn