Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô đã thực hiện chính sách với mục tiêu gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 11)

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn