Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Schools often fail to meet the needs of gifted children

Schools often fail to meet the needs of gifted children

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Schools often fail to meet the needs of gifted children.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn