Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She be able to come on holiday next month if her paren

She be able to come on holiday next month if her paren

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She ______ be able to come on holiday next month if her parents give her permission.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn