Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She has an important distinction between mental and ph

She has an important distinction between mental and ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She has ______ an important distinction between mental and physical illnesses.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

A. draw – drew – drawn: vẽ, kéo

B. take – took – taken: cầm, lấy

C. do – did – done: làm, hành động

D. plan – planned – planned: lên kế hoạch

=> draw a distinction between A and B: rút ra điểm khác biệt giữa A và B

Tạm dịch: Cô ấy đã rút ra một sự phân biệt quan trọng giữa bệnh tâm thần và bệnh thể chất.

Chọn A.

Ý kiến của bạn