Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She is always tactful when she deals with angry student

She is always tactful when she deals with angry student

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She is always tactful when she deals with angry students.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

tactful (adj): khéo léo cư xử, lịch thiệp

A. strict (adj): nghiêm khắc

B. firm (adj): kiên định

C. discourteous (adj): bất lịch sự, khiếm nhã

D. outspoken (adj): thẳng thắn, trực tính

=> tactful >< discourteous

Tạm dịch: Cô ấy luôn luôn khéo léo cư xử khi cô ấy đối phó với những học sinh đang giận dữ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn