Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She is good at creating paintings interesting Vietname

She is good at creating paintings interesting Vietname

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She is good at creating ___________ paintings.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn