Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She quickly gother serious illness over down off after

She quickly gother serious illness over down off after

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She quickly got________her serious illness.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn