Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She took the initiation to have an open conversation wi

She took the initiation to have an open conversation wi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She took the initiation to have an open conversation with them about their feelings about her leadership.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

open (adj): cởi mở => open conversation: cuộc trò chuyện cởi mở => B đúng

feelings (n-plural): cảm nhận => feelings about sth: cảm nhận về cái gì => C đúng

leadership (n): khả năng lãnh đạo => her leadership: khả năng lãnh đạo của cô ấy => D không sai

initiative (n): sự chủ động

=> Sự kết hợp từ: take the initiative to do sth / in doing sth: chủ động làm gì / trong việc gì

# initiation (n): sự bắt đầu

=> Không có sự kết hợp từ “initiation” với “take”.

Sửa: initiation => initiative

Tạm dịch: Cô đã chủ động trò chuyện cởi mở với họ về cảm nhận của họ về khả năng lãnh đạo của cô.

Chọn A.

Ý kiến của bạn