Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She wishes she a fairy now was were is are Giải chi tiế

She wishes she a fairy now was were is are Giải chi tiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She wishes she______ a fairy now.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn