Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Shefrom the excursion by 6 oclock will have returned  i

Shefrom the excursion by 6 oclock will have returned  i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She_____from the excursion by 6 o'clock.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn