Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Shes a down-to-earth woman with no pretensions ambitiou

Shes a down-to-earth woman with no pretensions ambitiou

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She's a down-to-earth woman with no pretensions.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

down-to-earth: sensible and practical: thực tế

A. ambitious (adj): đầy tham vọng

B. creative (adj): sáng tạo

C. idealistic (adj): duy tâm

D. practical (adj): thực tế

=> down-to-earth = practical

Tạm dịch: Cô ấy là một người phụ nữ thực tế và không có ảo tưởng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn