Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Silas is talking to his roommate Salah about the Olympi

Silas is talking to his roommate Salah about the Olympi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Silas is talking to his roommate, Salah, about the Olympic Games.

- Silas: “Do you think our country can host the Olympic Games some day in the future?"

- Salah: “___________. We can't afford such a big event.”


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

Silas đang nói chuyện với người bạn cùng phòng của anh ấy, Salah, về Thế vận hội Olympic.

- Silas: "Cậu có nghĩ rằng đất nước chúng ta có thể đăng cai Thế vận hội Olympic một ngày nào đó trong tương lai không?"

- Salah: “___________. Chúng ta không thể đảm đương được một sự kiện lớn như vậy”.

A. Không, tớ không nghĩ vậy.

B. Tớ hoàn toàn đồng ý.

C. Tớ hoàn toàn đồng ý với cậu.

D. Đúng, cậu nói đúng.

=> Phản hồi A phù hợp nhất.

Chọn A.

Ý kiến của bạn