Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số 7406 được viết thành tổng đúng là 7000 + 400 + 60   

Số 7406 được viết thành tổng đúng là 7000 + 400 + 60   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số 7406 được viết thành tổng đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số 7406 được viết thành tổng đúng là: (7000 + 400 + 6).

Giải chi tiết:

Số 7406 được viết thành tổng đúng là: (7000 + 400 + 6).

Chọn C.

Ý kiến của bạn