Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số công nhân làm việc tại phân xưởng A là 10 15 18 20

Số công nhân làm việc tại phân xưởng A là 10 15 18 20

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số công nhân làm việc tại phân xưởng A là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số công nhân làm việc tại phân xưởng A là:

(200:20 = 10) (công nhân)

Chọn A.

Ý kiến của bạn