Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Biết rằng mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định, trong đó có một bệnh do gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định và cả hai bệnh đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số alen lặn của bệnh 1 là 0,2; tần số alen lặn của bệnh 2 là 0,6.

Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cả 2 bệnh đều do gen lặn quy định.

II. Bệnh 2 do gen nằm trên NST thường quy định.

III. Người số 7 và người số 13 có tỉ lệ kiểu gen giống nhau.

IV. Cặp vợ chồng số 13 và 14 sinh đứa con gái đầu lòng không bị bệnh với xác suất là 95/204.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đối với bệnh 1: Bố mẹ (9 – 10) bình thường sinh con gái bị bệnh → bệnh 1 do gen lặn trên NST thường quy định

→ bệnh 2 là do gen trên NST X.

Xét bệnh 2: Bố (2) bị bệnh sinh con gái có bình thường có con gái bị bệnh → bệnh do gen lặn.

Quy ước: A – không bị bệnh 1; a – bị bệnh 1

B – không bị bệnh 2; b – bị bệnh 2

Những người có con, bố, mẹ bị bệnh 2 thì có kiểu gen Bb

Những người phụ nữ có con, bố, mẹ bị bệnh 2 thì có kiểu gen XBXb

I đúng.

II sai, bệnh 2 do gen trên NST giới tính X.

III sai,

Người số 7: Có bố mẹ có kiểu gen Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa

→ người số 7: (1AA:2Aa)XBXb.

Người 13:

Xét bệnh 1:

Người số 7: Có bố mẹ có kiểu gen Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa

→ người số 7: (1AA:2Aa)

Người số 8: Xuất phát từ quần thể có tần số alen gây bệnh 1 là 0,2 = a → A =0,8

→ Cấu trúc của quần thể này là: 0,64AA:0,32Aa:0,04aa

→ người số 8: 0,64AA:0,32Aa ↔ 2AA:1Aa

Xét cặp vợ chồng 7 – 8: (1AA:2Aa) × (2AA:1Aa) ↔ (2A:1a)(5A:1a) → 10AA:7Aa:1aa → người 13: 10AA:7Aa

Xét bệnh 2: XBY

→ Người 13: (10AA:7Aa) XBY

IV đúng.

Người 13: (10AA:7Aa) XBY

Người 14:

Xét bệnh 1:

Xét cặp vợ chồng 9 – 10: Aa × Aa → người 14: 1AA:2Aa

Xét bệnh 2:

Xét cặp vợ chồng 9 – 10: XBXb × XBY → Người 14: 1XBXB:1XBXb.

→ Người 14: (1AA:2Aa) (1XBXB:1XBXb)

Xét cặp vợ chồng 13 – 14: (10AA:7Aa) XBY × (1AA:2Aa) (1XBXB:1XBXb)

↔ (27A:7a)(1XB:1Y) × (2A:1a)(3XB:1Xb)

Xác suất họ sinh con gái không bị bệnh là: (left( {1 - dfrac{7}{{34}}a times dfrac{1}{3}a} right) times 0,5{X^B}{X^ - } = dfrac{{95}}{{204}})

Ý kiến của bạn