Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu: A, B,AB, O và một

Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu: A, B,AB, O và một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu: A, B,AB, O và một loại bệnh ở người. Biết rằng gen quy đình nhóm máu gồm 3 alen IA ; IB và IO; trong đó alen IA quy định nhóm máu A; alen IB quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O và bệnh trong phả hệ là do 1 trong 2 alen của một gen quy định trong đó alen trội là trội hoàn toàn.

Giả sử các cặp gen quy định nhóm máu và các cặp gen quy định bệnh phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Trong các kết luận sau ,có bao nhiêu kết luận đúng ?

(1)   Có 6 người trong phả hệ này xác định chính xác được kiểu gen

(2)   Xác suất cặp vợ chồng 7,8 sinh con gái đầu lòng không mang gen bệnh là frac{1}{18}

(3)   Tất cả những người bị bệnh trong phả hệ này đều có kiểu gen dị hợp tử

(4)   Nếu người số 6 kết hôn với người số 9 thì có thể sinh ra người con mang nhóm máu AB


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét tính trạng nhóm máu :

-          Cặp vợ chồng 1 x 2 : nhóm máu A lấy nhóm máu O

Có con là nhóm máu O

=> Cặp vợ chồng này có kiểu gen là IAIO x IOIO

=> Con của họ : người 5 và người 6 có kiểu gen IAIO

Người 7 có kiểu gen IOIO

-          Cặp vợ chồng 3 x 4 : nhóm máu B lấy nhóm mấu B

Có con là nhóm máu O

=> Cặp vợ chồng này có kiểu gen là IBIO x IBIO

=>Con của họ : người 9 mang nhóm máu IOIO

Người 8 chưa biết kiểu gen, chỉ biết là dạng ( IBI:  IBI)

-          Nếu người 6 kêt hôn người 9 :           IAIO       x          IOIO

=> 100% không thể sinh con có nhóm máu AB – 4 sai

Xét tính trạng bị bệnh

-          Cặp vợ chồng 1x2 bình thường  sinh con bị bệnh

=>  Alen gây bệnh là alen lặn

Mà đứa con bị bệnh là con gái

=> Alen gây bệnh nằm trên NST thường

D bình thường >> d bị bệnh

-          Cặp vợ chồng 1x2 có kiểu gen Dd x Dd

Người 5 và người 7 có kiểu gen dạng ( DD :  Dd)

-          Cặp vợ chồng 3 x 4 có con bị bệnh

Cặp vợ chồng này có kiểu gen là dd x Dd

Người con số 8 có kiểu gen là Dd

-          Cặp vợ chồng 7x8 : (DD : Dd) x Dd

Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng là con gái, không mang alen gây bệnh là

 x  x  = 

1 đúng, những người biết rõ kiểu gen là 1, 2, 3, 4, 6, 9

2 sai

3 sai, người số 9 có kiểu gen đồng hợp là IOIO dd

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn