Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 4

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Este C3H6O2 là este no, đơn chức, mạch hở.

Giải chi tiết:

Các đồng phân của este C3H6O2

HCOOCH2CH3 ; CH3COOCH3 (2 đồng phân).

Chọn B.

Ý kiến của bạn