Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử

Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết CTCT của các hiđrocacbon thơm thỏa mãn CTPT.

Giải chi tiết:

Đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với CTPT C8H10 là:

Ý kiến của bạn