Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So far Tina in several movies already It is just the m

So far Tina in several movies already It is just the m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So far Tina ____ in several movies already. It is just the matter of time before she becomes famous.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn