Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số nghiệm của phương trình dx^2 - 4x - 2 x - 2 = x -

Số nghiệm của phương trình dx^2 - 4x - 2 x - 2 = x -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nghiệm của phương trình (dfrac{{{x^2} - 4x - 2}}{{sqrt {x - 2} }} = sqrt {x - 2} ) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt điều kiện của phương trình.


Biến đổi và giải phương trình bậc hai một ẩn.

Giải chi tiết:

ĐK: (x > 2)

(begin{array}{l}dfrac{{{x^2} - 4x - 2}}{{sqrt {x - 2} }} = sqrt {x - 2} \ Leftrightarrow {x^2} - 4x - 2 = x - 2\ Leftrightarrow {x^2} - 5x = 0\ Leftrightarrow xleft( {x - 5} right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - 5 = 0\x = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 5,,left( {tm} right)\x = 0,,left( {ktm} right)end{array} right.end{array})

Vậy phương trình có 1 nghiệm là (x = 5)

Chọn B.

Ý kiến của bạn