Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số nghiệm của phương trình x - 1 x + 2 x - 3 5x + 1

Số nghiệm của phương trình x - 1 x + 2 x - 3 5x + 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nghiệm của phương trình (left( {x - 1} right)left( {x + 2} right)left( {x - 3} right)left( {5x + 10} right) = 0) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương trình tích: ({A_1}left( x right).{A_2}left( x right) ldots {A_n}left( x right) = 0)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{A_1}left( x right) = 0\{A_2}left( x right) = 0\...\{A_n}left( x right) = 0end{array} right.)

Giải chi tiết:

(left( {x - 1} right)left( {x + 2} right)left( {x - 3} right)left( {5x + 10} right) = 0)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - 1 = 0\x + 2 = 0\x - 3 = 0\5x + 10 = 0end{array} right.) ( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1\x =  - 2\x = 3\x =  - 2end{array} right.)  (thỏa mãn)

Tập nghiệm của phương trình là (S = left{ { - 2;,,1;,,3} right}).

Vậy phương trình đã cho có (3) nghiệm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn