Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số nhận xét đúng             1.Saccarozơ không tạo kết tủa

Số nhận xét đúng             1.Saccarozơ không tạo kết tủa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nhận xét đúng

            1.Saccarozơ không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3

            2. Tơ poliamit kém bền trong các môi trường axit và bazơ

            3. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học .

            4. Sản phẩm của sự thủy phân tính bột luôn là glucozơ

            5. Dung dịch thu được khi thủy phân tinh bột hoàn toàn luôn có phản ứng tráng bạc

            6. Xenlulozơ không tạo hợp chất màu xanh tím với iot

            7. Quá trình quang hợp cây xanh có tạo thành glucozơ 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

3 Sai. Tơ xenlulozo axetat là tơ nhân tạo.

4 Sai. Vì Glucozo chỉ là sản phẩm cuối cùng của chuỗi phản ứng.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn