Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số phức liên hợp của số phức z = 2 - 5i là overline z 

Số phức liên hợp của số phức z = 2 - 5i là overline z 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số phức liên hợp của số phức (z = 2 - 5i) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số phức liên hợp của số phức (z = a + bi) là (overline z  = a - bi)

Giải chi tiết:

Số phức liên hợp của số phức (z = 2 - 5i) là (overline z  = 2 + 5i)

Chọn A.

Ý kiến của bạn