Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số phức liên hợp của số phức z = 3 - 5i là overline z 

Số phức liên hợp của số phức z = 3 - 5i là overline z 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số phức liên hợp của số phức (z = 3 - 5i) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cho số phức (z = a + bi,,,left( {a,,,b in mathbb{R}} right) Rightarrow overline z  = a - bi.)

Giải chi tiết:

Ta có số phức liên hợp của số phức (z = 3 - 5i) là: (overline z  = 3 + 5i.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn