Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So sánh ∆MAB và ∆MCA  

So sánh ∆MAB và ∆MCA  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So sánh ∆MAB và ∆MCA  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

∆MACB~∆MCA (g – g)

 

Ý kiến của bạn