Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So sánh văn hóa vương quốc Cam-puchia và vương quốc Lào

So sánh văn hóa vương quốc Cam-puchia và vương quốc Lào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So sánh văn hóa vương quốc Cam-puchia và vương quốc Lào theo các nội dung: chữ viết, văn học – nghệ thuật dân gian, tôn giáo, công trình kiến trúc tiêu biểu.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn