Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số sinh viên năm 2010 nhiều hơn số sinh viên năm 2009 l

Số sinh viên năm 2010 nhiều hơn số sinh viên năm 2009 l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số sinh viên năm 2010 nhiều hơn số sinh viên năm 2009 là bao nhiêu phần trăm? (chú ý: làm tròn đến hàng đơn vị).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tìm tỉ lệ phần trăm A nhiều hơn B :  (P = frac{{A - B}}{B}.100% ).

Giải chi tiết:

Năm 2009: 10400 sinh viên

Năm 2010: 10900 sinh viên

Số sinh viên năm 2010 nhiều hơn số sinh viên năm 2009 là:

(frac{{10900 - 10400}}{{10400}}.100 approx 5% )

Chọn A.

Ý kiến của bạn