Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số thập phân 2518 bằng số thập phân nào sau đây 25018 2

Số thập phân 2518 bằng số thập phân nào sau đây 25018 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số thập phân 25,18 bằng số thập phân nào sau đây:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số thập phân 25,18 bằng số thập phân: 25,180.

Giải chi tiết:

Số thập phân 25,18 bằng số thập phân: 25,180.

Chọn B.

Ý kiến của bạn