Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy số 18 24 30

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy số 18 24 30

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy số: 18, 24, 30; …. là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số hạng sau hơn số hạng trước 6 đơn vị. Từ đó ta tìm được số hạng tiếp theo.

Giải chi tiết:

Số hạng sau hơn số hạng trước 6 đơn vị.

Số hạng cần điền tiếp theo là:

(30 + 6 = 36)

Chọn A.

Ý kiến của bạn