Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với cách mạng tháng Mười Nga lực lượng cách mạng tro

So với cách mạng tháng Mười Nga lực lượng cách mạng tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với cách mạng tháng Mười Nga, lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) có điểm gì khác biệt?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nhiệm vụ, lực lượng của cách mạng tháng Mười Nga (SGK Lịch sử 11, trang 50) và lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị (SGK Lịch sử 12, trang 88) để so sánh.

Giải chi tiết:

- Cách mạng tháng Mười: lực lượng là quần chúng công nông, nhiệm vụ là lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

- Cương lĩnh chính trị: xác định lực lượng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn trung, tiểu địa chủ, tư sản thì có thể lợi dụng hoặc trung lập. => Tư sản, tiểu tư sản, trung tiểu địa chủ cũng là lực lượng tham gia cách mạng.

Chọn D

Ý kiến của bạn