Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với GDP cả nước, tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng đ

So với GDP cả nước, tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với GDP cả nước, tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng điểm chiếm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn