Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với số sinh viên năm 2006 thì năm 2009 số sinh viên

So với số sinh viên năm 2006 thì năm 2009 số sinh viên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với số sinh viên năm 2006 thì năm 2009 số sinh viên tăng thêm bao nhiêu phần trăm? (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tìm tỉ lệ phần trăm A nhiều hơn B :  (P = frac{{A - B}}{B}.100% ).

Giải chi tiết:

Năm 2006: 8500 sinh viên

Năm 2009: 10400 sinh viên

So với số sinh viên năm 2006 thì năm 2009 số sinh viên tăng thêm số phần trăm là:

(frac{{10400 - 8500}}{{8500}}.100%  approx 22% )

Chọn C.

Ý kiến của bạn