Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Some contestants are truly talented and make relentless

Some contestants are truly talented and make relentless

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Some contestants are truly talented and make relentless efforts.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

talented (adj): tài năng

A. incompetent (adj): bất tài 

B. hard-working (adj): chăm chỉ

C. studious (adj): chăm học

D. gifted (adj): có năng khiếu

=> talented (adj): tài năng = gifted (adj): có năng khiếu

Tạm dịch: Một số thí sinh thực sự tài năng và họ luôn nỗ lực không ngừng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn