Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nh

Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nhỏ vì :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn