Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Souka Gakkai is a group of Buddists that has great pow

Souka Gakkai is a group of Buddists that has great pow

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Souka Gakkai is a group of Buddists that ______.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Souka Gakkai là một nhóm người ______.

A. có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Nhật Bản

B. tách khỏi Phật giáo vào thế kỷ thứ 6

C. có mối liên hệ chặt chẽ với Thiền tông

D. bao gồm các thành viên lãnh đạo của các đảng chính trị ở Nhật Bản

Thông tin: Today, the most well-known forms of Japanese Buddhism are Souka Gakkai - the quasi-political religious group that has significant political clout – and Zen Buddhism.

Tạm dịch: Ngày nay, các hình thức Phật giáo Nhật Bản nổi tiếng nhất là Souka Gakkai - nhóm tôn giáo bán chính trị có ảnh hưởng chính trị đáng kể - và Thiền tông.

Chọn A.

Ý kiến của bạn